Klachtenregeling De Groeiling

Met de invoering van de Kwaliteitswet, in 1998, is elk bevoegd gezag van een school verplicht te beschikken over een klachtenregeling. Deze regeling is alleen van toepassing wanneer men niet met zijn of haar klacht ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen immers in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Als dit niets oplevert, kan daarna overleg met de directie van de school en/of het bestuur (CvB) plaatshebben. Pas wanneer ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op bijgaande klachtenregeling.

De wijze van omgaan met meldingen en klachten is beschreven in de schoolgids van iedere school. Ook zijn daarin de namen vermeld van de interne vertrouwenspersoon op schoolniveau (voor ouders), de interne vertrouwenspersoon voor de stichting (voor medewerkers), de externe vertrouwenspersoon en het adres van de landelijke klachtencommissie.

Naast deze klachtenregeling bestaat er ook een overzicht van personen en instanties met specifieke taken in het veiligheidsbeleid. Dit is terug te vinden op de website.

Deze regeling is grotendeels gebaseerd op een landelijk model dat opgesteld is door de besturenorganisaties. In de regeling wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de rol van de interne vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen en voor medewerkers.

De regeling is ter instemming voorgelegd aan de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Op 1 januari 2016 heeft De Groeiling zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Deze aansluiting vond plaats met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De klachtenregeling is op dit punt aangepast.

In november 2022 is de klachtenregeling aangescherpt om duidelijker te schetsen wanneer een melding een klacht wordt en de stappen die hiervoor gezet dienen te worden.